Javno savjetovanje - Prijedlog odluke o lokalnim porezima

Izvješće sa javnog savjetovanja -  Prijedlog odluke o lokalnim porezima


Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o lokalnim porezima na koje ste pozvani.
Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.
Savjetovanje je otvoreno od 30. listopada 2023. do 15. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.
Opis savjetovanja:
Pravni temelj za donošenje Odluke o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 42. stavku 1. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) koji, između ostaloga, propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje, za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor visinu poreza i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Odluka o lokalnim porezima Općina Žminj

Obrazloženje Prijedloga Odluke o lokalnim porezima.pdf

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi lokalni porezi

(objavljeno 30.10.2023. u 13:44)

Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Poštovane/i,

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak, na koje ste pozvani putem obrasca za sujelovanje u javnoj raspravi.
Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.
Savjetovanje je otvoreno od 30. listopada 2023. do 15. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja:
Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Obrazloženje Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

(objavljeno 30.10.2023. u 13:37)

Javno savjetovanje - Paušalni porez na dohodak po smještajnoj jedinici

Izvješće sa javnog savjetovanja - Paušalni porez na dohodak po smještajnoj jedinici


Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 15. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno fizičkih osoba (građana) i pravnih osoba koji se bave iznajmljivanjem, a time su i obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak

Zakonom o porezu na dohodak poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu.

Zakonom je propisano da su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu

Ovim izmjena važeća odluka uskladila bi se s uvođenjem eura a način da bi novčani iznos visine paušalnog poreza po krevetu od 1. siječnja 2024. godine bio iskazan u eurima.

Ujedno bi se povećao dosadašnji iznos paušalnog poreza.

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u Općini Žminj 2024.

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi porez po smještajnim jedinicama

(objavljeno 30.10.2023. u 13:40)

Javno savjetovanje - Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu

(objavljeno 09.12.2022. u 09:47)

 

Javno savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», br. 25/13 i 85/15, 69/22).

Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj putem općinske mrežne stranice www.zminj.hr objavom nacrta prijedloga općeg akta, te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetovanje s javnošću traje u pravilu 30 dana, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga a najkasnije do 07.12.2022.  Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj izradit će i objaviti na mrežnoj stranici Općine Žminj izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Predlažu se izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu sukladno potrebi redefiniranja Jedinične vrijednost komunalnog doprinosa po m3 u pojedinim zonama izražene u kunama/eurima.

Savjetovanje s javnošću - Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac

(objavljeno 07.11.2022. u 16:37)

Javno savjetovanje - Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju - Izmjene i dopune Odluke o komualnoj naknadi

(objavljeno 09.12.2022. u 09:46)

 

Javno savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», br. 25/13 i 85/15, 69/22).

Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj putem općinske mrežne stranice www.zminj.hr objavom nacrta prijedloga općeg akta, te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetovanje s javnošću traje u pravilu 30 dana, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga a najkasnije do 07.12.2022.  Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj izradit će i objaviti na mrežnoj stranici Općine Žminj izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Predlažu se izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi sukladno potrebi definiranja koeficijenta zone (Kz) za pojedine zone u općini Žminj u kojima se naplaćuje komunalna naknada, te koeficijenta namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

Savjetovanje s javnošću - Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac

(objavljeno 07.11.2022. u 16:35)

Javno savjetovanje - Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», br. 25/13 i 85/15, 69/22), Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, br. 140/09), te članku 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, br. 66/21).
Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj putem općinske mrežne stranice www.zminj.hr objavom nacrta prijedloga općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Savjetovanje s javnošću traje u pravilu 30 dana, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj izradit će i objaviti na mrežnoj stranici Općine Žminj izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Savjetovanje s javnošću  - Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj 

Zajednički plan djelovanja civilne zaštite

Grafički prilozi

Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge donosi odluku koja mora sadržavati zakonom propisane elemente.

Članak 178. Zakona propisuje da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge iz članka 66. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja snagu Zakona odnosno do 31. siječnja 2022.

Prema navedenom, Općina Žminj, dužna je uskladiti svoju Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u propisanom roku s odredbama novog Zakona.

S namjenom donošenja navedene Odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Žminj uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog, spremnika na javnim površinama te odvojeno prikupljanje glomaznog otpada). Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom prijedloga Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Općine Žminj, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 24. prosinca 2021. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazloženje

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj

Obrazac - Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj